Upravljačka struktura 

WP1

Fenotipska i genetska karakterizacija regionalnih autohtonih populacija svinja u Europi

WP2

Menadžment i performance lokalnih pasmina svinja u njihovim proizvodnim sustavima

WP3

Tradicionalni i novi proizvodi od svinjskog mesa visoke kakvoće s regionalnim identitetom

WP4

Preferencije potrošača i istraživanje tržišta održivih lanaca svinjskog mesan

WP5

Mjere za maksimiziranje utjecaja

OPERATIVNA

RAZINA

Struktura se sastoji od tri glavne upravljačke razine:
 Razina upravljanja – predstavlja ju opća skupština I koordinator projekta. Upravni ured daje potporu cijeloj strukturi..
Operativna razina – predstavljaju ju voditelji radnih skupina (WP-ova).
Transverzalna razina – predstavljaju je Znanstveni i Etički odbor te Odbor za kontrolu kakvoće.
Upravljačka struktura se sastoji od:
  • Opća skupština – je tijelo koje donosi odluke projekta kojom predsjeda coordinator. Sasatoji se od jednog predstavnika po partneru. Opća skupština donosi sve strateške odluke.
  • Koordinator projekta – rukovodi svim zakonskim, administrativnim I financijskim pitanjima I nadgleda opći napredak TREASURE-a. Koordinator predstavlja glavnu kontaktnu točku između partenra Europske komisije (REA).
  • Tim za podršku menadžment – pomaže koordinatoru projekta u dnevnim aktivnostima.
  • Znanstveni odbor – ssastoji se od znanstvenih čelnika radnih skupina. Njegova je uloga nadzirati znanstvene aspekte I korištenje rezultata TREASURE-a. Zajedno sa Općom skupštinom jamči da će IPR biti pravilno obrađena i poštivana.
  • Etički odbor – sastoji se od 3 člana. Njegova je uloga osiguranje ispravnog provođenja pokusa sa životinjama I rukovanmje biološkim uzorcima te genetskim podacima. Etički odbor također nadzire komunikacijsku starategiju projekta I njegove rezultate te rješava novonastale situacije.
  • Odbor za kontrolu kakvoće – sastoji se od 5 članova koje imenuju partneri. On je odgovoran za unutarnju kontrolu napretka radnog plana TREASURE-a, za identifikaciju zadataka ili partnera koji su u riziku  i za predlaganje korektivnih radnji.