Valdymo struktūra

DP1

Europos regionų autohtoninių kiaulių populiacijų fenotipinis ir genetinis charakterizavimas

DP2

Vietinių kiaulių veislių stebėsena ir produktyvumas joms įprastose auginimo sistemose

DP3

Tradiciniai ir nauji aukštos kokybės saviti regionų kiaulienos produktai

DP4

Vartotojų poreikių ir rinkos tyrimai tvarioms kiaulienos grandinėms palaikyt

DP5

Priemonės poveikiui padidinti

OPERATYVINIS

LYGMUO

 

Struktūrą sudaro trys pagrindiniai lygmenys:
Valdymo lygmuo – atstovaujamas Generalinės Asamblėjos ir Projekto Koordinatoriaus
Operatyvinis lygmuo – atstovaujamas darbo paketų vadovų.
Transversalus (skersinis) lygmuo – atstovaujamas Mokslinio Komiteto, Etikos Komiteto ir Kokybės Kontrolės Komiteto

 

Valdymo struktūrą sudaro:

 

  • Generalinė Asamblėja yra sprendimus priimantis organas, kuriam vadovauja projekto koordinatorius. Asamblėją sudaro visų partnerių atstovai, po vieną nuo kiekvieno partnerio. Generalinė Asamblėja priima visus strateginius sprendimus.
  • Projekto koordinatorius yra atsakingas už visų teisinių, administracinių ir finansinių klausimų ir prižiūri bendrą projekto pažangą. Koordinatorius yra pagrindinis kontaktinis asmuo tarp projekto partnerių ir EK (REA).
  • Valdymo pagalbos komanda padeda Projekto Koordinatoriui kasdieninėje veikloje.
  • Mokslinis Komitetas yra sudarytas iš darbo paketų mokslo vadovų. Jo paskirtis yra prižiūrėti mokslinius aspektus ir rezultatų panaudojimą. Kartu su Generaline Asamblėja jis turi prižiūrėti ir užtikrinti, kad intelektinės nuosavybės teisės būtų gerbiamos ir jų būtų tinkamai laikomasi.
  • Etikos Komitetas yra sudarytas iš 3 narių. Jo paskirtis yra užtikrinti tinkamą priežiūrą atliekant eksperimentus su gyvūnais ir tinkamą mėginių bei genetinės medžiagos paėmimo tvarką ir saugojimą. Etikos komitetas taip pat stebi projekto komunikacijos strategijos ir rezultatų viešinimo laikymąsi bei turi spręsti besiformuojančius iššūkius.
  • Kokybės Kontrolės Komitetas yra sudarytas iš 5 narių iš partnerių tarpo. Jis yra atsakingas už TREASURE (LOBIS) darbo plano pažangos vidaus kontrolę, nustatant užduočių ir partnerių riziką bei pasiūlyti veiksmų patikslinimus.