Uždaviniai


WP1 Fenotipinis ir genetinis Europos regionų autochtoninių kiaulių populiacijų charakterizavimas 

Vadovas: Luca Fontanesi (UNIBO), Pavaduotojas: Cristina Ovilo (INIA)

 • Apibūdinti vietinių kiaulių veislių savitumą fenotipiniame, genomo ir funkciniame lygmenyse
 • Įvertinti vietinių kiaulių populiacijų prisitaikymą agro-klimatinėms sąlygoms
 • Plėtoti naujų metodologijų taikymą vietinių kiaulių populiacijų priežiūroje
 • • Plėtoti DNR įrankių panaudojimą gyvūnų ir mėsos atsekamumui ir autentifikavimui

WP2 Vietinių kiaulių veislių stebėsena ir produktyvumas joms įprastose auginimo sistemose

Vadovas: Marjeta Čandek-Potokar (KIS) Pavaduotoja: Rosa Nieto (CSIC)

 • Įvertinti įvairių vietinių kiaulių veislių, laikomų skirtingo intensyvumo ir agro-klimatinių sąlygų sistemose, produktyvumą
 • Įvertinti vietinių kiaulių veislių produkcijos sistemų aplinkos tvarumą ir šėrimo strategijų, išteklių, valdymo įtaką ekonominei naudai atsižvelgiant į gyvūnų gerovę ir poveikį
 • Nustatyti vietinių veislių kiaulių mitybos poreikius siekiant optimizuoti efektyvumą ir sumažinti poveikį aplinkai
 • Įvertinti novatoriškas šėrimo ir valdymo praktikas produktyvumo ir produkto kokybės atžvilgiais
 • Įvertinti vietinius pašarų išteklius ir žemės ūkio produkcijos atliekų panaudojimą kiaulių produktyvumo ir produkto kokybės atžvilgiais
 • Charakterizuoti žarnyno mikroorganizmų sudėtį atsižvelgiant į į šėrimą ir valdymą (bandomasis tyrimas)

WP3 Tradiciniai ir nauji aukštos kokybės regioninių savitumų kiaulienos produktai

Vadovas: Bénédicte Lebret (INRA), Pavaduotoja: Carolina Pugliese (UNIFI)

 • Charakterizuoti įvairių Europos kiaulių veislių kiaulienos produktų iš skirtingų produkcijos sistemų įvairovei būdingą kokybę ir naudą sveikatai
 • Įdiegti naujoves į tradicinius kiaulienos produktus siekiant sukurti naujus arba vėl atrasti produktus, pasižyminčius aukšta kokybe ir nauda sveikatai bei išplėsti rinką
 • Nustatyti ryšius tarp produkto tipiškos kokybės ir vietinės kiaulių veislės, šėrimo išteklių, valdymo, perdirbimo būdų, „know-how- žinoti kaip” ir kultūros paveldo
 • Įvertinti aukštos kokybės ir novatoriškus tradicinius kiaulienos produktus iš mažai naudotų vietinių kiaulių veislių priimtinumą vartotojams įvairiose rinkos srityse
 • Įdiegti vietinių veislių skerdenų ir mėsos kokybės savybių duomenų bazę tolesniam jų veisimo programų vystymui

WP4 CVartotojų pasirinkimo ir tvarių kiaulienos grandinių rinkos tyrimai

Vadovas: José M. Gil (CREDA), Pavaduotoja: Maria Angels Oliver (IRTA)

 • Analizuoti vietinių kiaulių veislių, įskaitant ir mažai naudojamas maisto grandinėje, gamybinių sistemų sąnaudų ir naudos (privačių ir visuomeninių)
 • Įvertinti vartotojų požiūrį ir pageidavimus, motyvus, nusiteikimą mokėti už kiaulienos produktus iš vietinių kiaulių veislių
 • Vertinti trumpų grandinių ir (arba) tiesioginio pardavimo kanalų rinkodaros strategijas vietinių kiaulienos produktų pardavimo skatinimui

WP5 Priemonės poveikiui maksimaliai padidinti 

Vadovai (nuo 2017m gegužės mėn 1d.): Christoph Zimmer ir Astrid Heid (BESH)

 • Žinių ir patirties perdavimas grandinės partneriams, plačiajai visuomenei ir politikos formuotojams
 • Naujo kolektyvinio prekių ženklo kūrimas
 • Veikiančio regionuose ir tarp regionų, sektorių tinklo platformos sukūrimas
 • Bendravimas su įvairiais visuomenės atstovais