Naloge:


WP1 Fenotipska in genetska karakterizacija regionalnih populacij avtohtonih prašičev v Evropi 

Vodja: Luca Fontanesi (UNIBO), namestnica : Cristina Ovilo (INIA) W

 • Opis posebnost lokalnih pasem prašičev na fenotipskem, genomskem in funkcionem nivoju
 • Ovrednotenje prilagoditev lokalnih populacij prašičev na agro-klimatske razmere
 • Razvoj novih metod za upravljanje lokalnih populacij prašičev
 • Razvoj orodja, ki temeljijo na DNK, za sledljivost in avtentifikacijo živali in mesa

WP2Upravljanje in proizvodne lastnosti lokalnih prašičjih pasem v njihovih proizvodnih sistemih 

Vodja: Marjeta Čandek-Potokar (KIS), namestnica: Rosa Nieto (CSIC)

 • Produktivnost različnih lokalnih pasem prašičev v proizvodnih sistemih z različno intenzivnostjo reje in v različnih agro-klimatskih pogojh
 • Ocena trajnostnih vidikov reje lokalnih pasem.
 • Določitev prehranskih potreb lokalnih pasem prašičev z namenom optimiranja učinkovitost in zmanjšanja vplivov na okolje
 • Preučevanje inovativnih načinov krmljenja in reje z vidika produktivnosti in kakovosti proizvodov
 • Ovrednotenje lokalno razpoložljivih krmnih virov in stranskih proizvodov kmetijske pridelave z vidika produktivnosti in kakovosti proizvodov
 • Opredelitev sestave črevesne mikrobiote glede na krmljenje in način reje (pilotna študija)

WP3 Tradicionalni in novi visokokakovostni svinjski izdelki z regionalno identiteto 

Vodja: Bénédicte Lebret (INRA), namestnica: Carolina Pugliese (UNIFI)

 • Opredelitev intrinzične kakovosti in zdravstvene koristi različnih izdelkov iz prašičjega mesa iz različnih proizvodnih sistemov prašičev v Evropi
 • Uvajanje inovaciji v tradicionalnih izdelkih iz prašičjega mesa z namenom razvoja novih ali obstoječih izdelkov visoke kakovosti in koristi za zdravje ter razširitev njihovega tržnega deleža
 • Ugotavljanje povezave med (značilno) kakovostjo proizvodov iz lokalnih pasme prašičev, in krmnimi viri, načinom reje, tehnikami predelave
 • Ovrednotenje potrošniške sprejemljivosti za visoko kakovostne in inovativne tradicionalne proizvodov iz prašičjega mesa lokalnih pasem prašičev na različnih trgih
 • Razvoj baze podatkov o lastnostih klavnih trupov in kakovosti mesa za implementacijo v rejske programe

WP4 Potrošniške preference in tržne raziskave za trajnostne verige prireje prašičjega mesa 

Vodji: José M. Gil (CREDA), namestnica: Maria Angels Oliver (IRTA)

 • Analiza stroškov in koristi (zasebnih in javnih) proizvodnih sistemov vzdolž prehranske verige sistemov reje lokalnih pasem prašičev s poudarkom na slabše izkoriščenih pasmah
 • Ovrednotenje stališč in želja potrošnikov, motivov in pripravljenost za nakup proizvodov iz lokalnih pasem prašičev
 • Ovrednotenje tržnih strategij (kratke verige in / ali neposredne prodajne poti) za spodbujanje prodaje izdelkov iz prašičjega mesa lokalnih pasem

WP5 Measures to maximise impact 

Vodji (od 1. maja 2017): Christoph Zimmer and Astrid Heid (BESH)

 • Prenos znanja med partnerji v verigi, širšo javnostjo in oblikovalci politik
 • Razvoj nove krovne blagovne znamke
 • Oblikovanje platforme za funkcionalno mrežo znotraj / med regijami, sektorji
 • Komuniciranje z različno javnostjo