Povzetek projekta

V projektu so raziskovalne in razvojne dejavnosti zasnovane v korist razvoja trajnostnih verig prireje prašičjega mesa, ki temeljijo na lokalnih evropskih pasmah prašičev in njihovih proizvodnih sistemih. Delovni program je planiran tako, da odgovarja zahtevam potrošnikov po kakovostnih in zdravih proizvodih iz prašičjega mesa z regionalno identiteto ter zahtevam družbe za ohranjanje okolja in razvoj lokalnega kmetijskega gospodarstva.

pork

DZ uporabo novih genomskih orodji bomoizvedli opis in ovrednotenje lokalnih pasem prašičev, s poudarkom na neraziskanih pasmah. Proizvodne značilnosti lokalnih pasem prašičev bomo ocenili v različnih agro-geo-klimatskih razmerah in proizvodnih sistemih (zaprta reja, reja v izpustu, ekološka reja). Poudarek bo na strategijah krmljenja in reje prašičev ter na uporabi lokalno razpoložljivih virov krme. Ocenili bomo intrinzično kakovost tradicionalnih in novih regionalnih visoko kakovostnih izdelkov iz prašičjega mesa ter stališča potrošnikov z različnih tržnih področij; zlasti pa še njihove motive za izbiro in pripravljenost za nakup (plačilo) take vrste proizvodov. Tržne strategije bomo obravnavali zlasti v distribucijskih kanalih s kratkimi verigami. Vse dejavnosti bodo usmerjene z vidika trajnosti (vpliva na okolje, dobrobiti živali, kakovosti proizvodov, sprejemljivosti potrošnikov in tržnega potenciala). Dejavnosti bodo vključevale inovativne pristope, ki bodo odgovarjali socialno-ekonomskim zahtevam za regionalnih verig prireje prašičjega mesa, ki vključujejo partnerje iz različnih sektorjev.

S projektom želimo okrepiti obstoječe in ustvariti nove povezave med akademskimi in neakademskimi partnerji znotraj in med regijami ter spodbuditi razvoj vrednostnih verig temelječih na regionalnih visoko kakovostnih izdelkih iz prašičjega mesa s poudarkom na raznolikih in do sedaj neraziskanih pasmah prašičev ter njihovih produkcijskih sistemih. Medsebojno dopolnjevanje med znanstvenimi partnerji, lokalnim kmetijstvom, predelovalci in končnimi uporabniki bo doseženo s pomočjo sodelovanja omenjenih partnerjev  iz teh dopolnilnih sektorjev v vseh raziskovalnih in razvojnih dejavnostih.