Cilj projekta

je napredek v znanju, spretnostih in kompetencah, potrebnih za razvoj obstoječih in novih trajnostnih verig prireje prašičjega mesa temelječih na lokalnih evropskih genetskih virih (lokalnih pasmah), ki ustrezajo najvišjim zahtevam potrošnikov po kakovostnih in zdravih proizvodih iz prašičjega mesa ter družbenim zahtevam glede dobrobiti živali, okolja in razvoja podeželja.

  Glavni cilji:
  • Analiza fenotipskih in funkcionalnih lastnosti vključenih lokalnih genskih virov – pasem prašičev (s poudarkom na neraziskanih) in razvoj genetskih orodij za preverjanje pristnosti, sledljivosti, ohranjanje pasem in programe reje (dejavnosti v okviru WP1).n funkcionalnih lastnosti vključenih lokalnih genskih virov – pasem prašičev (s poudarkom na neraziskanih) in razvoj genetskih orodij za preverjanje pristnosti, sledljivosti, ohranjanje pasem in programe reje (dejavnosti v okviru WP1).

  • Pridobiti znanje o prehranskih potrebah prašičev, uporabi lokalno razpoložljivih virov krme, inovativnih strategijah reje in krmljenja živali ter okoljskih vplivih različnih sistemov reje (dejavnosti v okviru DP2).

  • Vzpostaviti sistem za zagotavljanje kakovostnih / zdravih regionalnih proizvodov iz prašičjega mesa v skladu z zahtevami potrošnikov, vključno z inovacijami na tradicionalnih proizvodih, ki izpolnjujejo zdravstvene zahteve. Cilj je tudi identificirati povezave med intrinzičnimi lastnostmi in načinom reje (dejavnosti v okviru delovnega paketa 3).

  • Opraviti analizo stroškov in koristi vzdolž verige ter raziskati tržni potencial in strategije za regionalne visoko kakovostne proizvode (dejavnosti v okviru delovnega paketa 4).

  • Učinkovit prenos znanja in ekspertiz med partnerji v verigi, splošno javnostjo in oblikovalci politike. Vzpostavitev platforme za funkcionalne povezave znotraj / med regijami in sektorji, ustvarjanje nove (krovne) blagovne znamke za izdelke (dejavnosti pod WP5)